Privacybeleid

Huidig reglement is van toepassing op de website www.fidespetfood.com of de toepassing, ter beschikking gesteld door Fides Petfood Group BV, Solvaylaan 12, 8400 Oostende ondernemingsnummer BE 0804 428 522 , +32 (0)59 24 27 90, www.fidespetfood.com, (hierna aangeduid door “wij” of “ons”). U wordt vriendelijk verzocht de inhoud van dit document aandachtig te lezen alvorens u op eender welke wijze gebruik maakt van deze website of van enige toepassing. Indien u hinder ondervindt bij het lezen van dit reglement of indien u niet akkoord gaat met de inhoud ervan, vragen wij u om deze website of de toepassing niet verder te gebruiken.

1. Algemeen

1.1. Aard van de aangeboden informatie

De informatie die beschikbaar is op deze website of de toepassing, is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als persoonlijk advies worden beschouwd. Deze website, de toepassing en alle aangeboden materialen zijn beschikbaar zoals ze zijn ″in de huidige staat″ en zonder dat er garanties geleverd worden. Het gebruik van de website, de toepassing en van de erin opgenomen informatie gebeurt dan ook uitsluitend op eigen risico.

1.2. Aansprakelijkheid

Wij leveren grote inspanningen om ervoor te zorgen dat de aangeboden informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen er zich onjuistheden voordoen. Noch wij, noch onze relaties of enig verwant bedrijf kunnen enige garantie geven, aansprakelijkheid nemen of verantwoordelijk gesteld worden voor de accuraatheid en volledigheid van de informatie op deze website of de toepassing.

Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie onbeschikbaar zou zijn, zal getracht worden dit zo snel mogelijk te corrigeren. Indien u onjuistheden zou vaststellen, kunt u ons contacteren op basis van de contactgegevens zoals vermeld in punt 1.7.

Wij spannen ons in om de website of de toepassing met alle redelijke middelen te beveiligen en eventuele ongemakken veroorzaakt door technische fouten zoveel als mogelijk te beperken. Wij kunnen evenwel de mogelijkheid niet uitsluiten dat er verkeerde technische manoeuvres of niet toegestane interventies plaatsvinden. Om deze redenen kunnen wij ook geen ononderbroken toegang garanderen. Wij zijn niet, behoudens bedrog of opzettelijke schade, aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, onrechtstreekse schade of gevolgschade (zoals, maar niet beperkt tot, tijdsverlies, emotionele schade, verlies van een kans, dataverlies, winstderving, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere middelen van de gebruiker etc.) in connectie met de prestatie of gebruik van deze website of de toepassing.

1.3. Externe hyperlinks

Deze website of de toepassing bevat hyperlinks naar andere websites of andere toepassingen waarover wij geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefenen. Wij kunnen geen enkele garantie bieden voor de volledigheid of juistheid van die inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites of toepassingen en aanvaarden daarom geen aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik ervan.

1.4. Intellectuele eigendom

De volledige inhoud van deze website of de toepassing, met inbegrip van de teksten, beelden, logo′s, tekeningen, data, software, product- of bedrijfsnamen, merken en dergelijke is beschermd door intellectuele rechten en behoort toe aan ons of derden. De op deze website of de toepassing aangeboden informatie mag slechts gereproduceerd worden of worden meegedeeld aan het publiek na de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming van ons.

1.5. Updates

Teneinde de veiligheid, de snelheid en in het algemeen de optimale werking van de website of de toepassing te garanderen, verbindt u zich ertoe de door uw gebruikte software up-to-date te houden. Wij garanderen op geen enkele wijze de goede of veilige werking van de website of de toepassing indien u ervan gebruikt maakt met tussenkomst van verouderde software.

1.6. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om huidig reglement steeds te veranderen. Huidig reglement werd laatst gewijzigd op 07/01/2022.

1.7. Contactgegevens

Indien u verdere inlichtingen nodig hebt of opmerkingen wilt overmaken, kunt u ons contacteren op het volgende adres: Fides Petfood Belgium, Solvaylaan 12, 8400 Oostende +32 (0)59 24 27 90, of via volgend e- mailadres:

2. Privacy

In deze Policy wordt aangegeven voor welke doeleinden de verzamelde persoonsgegevens gebruikt worden en hoe er getracht wordt om een adequate bescherming van deze gegevens te waarborgen.

Wij volgen ter zake de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EU, hierna genoemd ‘GDPR’.

Voorts zullen wij er zorg voor dragen dat wij ons in de mate van het mogelijke confirmeren aan de bepalingen van de uitvoeringsbesluiten die genomen worden naar aanleiding van de voormelde wetgeving.

2.1. Persoonsgegevens

Persoonsgegevens behelzen alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Een persoon wordt als ‘identificeerbaar’ beschouwd als hij direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer of van één of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

Zo kunnen wij als verwerkingsverantwoordelijke onder andere uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, e.d. verzamelen.

2.2. Beheer van gegevens

Wij zorgen voor een goede beveiliging van de opgeslagen en verwerkte persoonsgegevens. Zowel wij als onze aangestelden nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de te verrichten verwerking.

In de mate van het mogelijke en naar redelijkheid zullen wij er over waken dat de gegevens worden bijgewerkt en dat onjuiste, onvolledige en niet ter zake dienende gegevens worden verbeterd of verwijderd.

Voorts zullen wij er, in de mate van het mogelijke en naar redelijkheid, voor zorgen dat onze aangestelden slechts beperkt toegang hebben tot de gegevens en verwerkingsmogelijkheden. Met name zullen deze beperkt blijven tot de personen die deze nodig hebben voor de uitoefening van hun taken of tot hetgeen noodzakelijk is voor de behoeften van de dienst.

Op deze manier trachten wij een passend beveiligingsniveau te bieden voor deze persoonsgegevens en de verwerking er van. De betrokkene zal verplicht zijn de gevraagde persoonsgegevens aan ons te verstrekken omdat dit een noodzakelijke voorwaarde is om de overeenkomst te sluiten en uit te voeren. Indien de betrokkene de gevraagde gegevens niet verstrekt, zullen wij de gevraagde producten en/of diensten niet kunnen leveren.

2.3. Doel van de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Bij elke verwerking worden enkel de gegevens verwerkt die noodzakelijk zijn om de beoogde doelstelling te verwezenlijken. Meer bepaald streven wij volgende doelstellingen na:
 • het voeren van klantenadministratie en orderverwerking
 • het uitvoeren van overeenkomsten
 • facturatie
 • Het optimaliseren van de kwaliteit, de inhoud en het beheer van de website
 • het antwoorden op een specifieke vraag en/of het bezorgen van informatie via ons contactformulier

2.4. Rechtsgrond van de verwerking

De verwerking van persoonsgegevens door ons gebeurt dan ook op basis van de volgende rechtsgronden:
 • toestemming van de klant/betrokkene
 • noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst of het nemen van precontractuele maatregelen
 • noodzaak voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, met name het verzekeren van de continuïteit van de activiteiten
 • om aan alle wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij onderworpen zijn te kunnen voldoen.

2.5. Delen van gegevens en doorgiften

In principe worden persoonsgegevens enkel gedeeld met toestemming van de betreffende natuurlijke persoon of indien dit nodig is om een transactie te voltooien of een product of dienst te kunnen leveren.

Bij aankopen via de website worden de gegevens gedeeld met de betalingsprovider. Dit is Mollie B.V. Keizersgracht 121, 1015 CJ Amsterdam.

Voorts worden de gegevens, indien nodig, ook gedeeld met onze leveranciers, wanneer dit wettelijk vereist is, wanneer wij betrokken zijn in een geschil met de betrokkene, om klanten te beschermen, om de veiligheid van de producten te garanderen en om onze (eigendoms)rechten te beschermen.

Wij zullen de betreffende gegevens niet doorgeven aan een derde land of internationale organisatie.

2.6. Bewaartermijn van de gegevens

De verzamelde persoonsgegevens zullen door ons worden verwerkt gedurende de gehele periode waarin de betrokkene beroep doet op onze diensten. Wanneer de betrokkene niet langer beroep doet op onze diensten zullen diens persoonsgegevens gedurende een periode van tien jaar na het einde van de samenwerking met de betrokkene worden bewaard, tenzij bepaalde wettelijke verjarings- of bewaartermijnen een langere termijn zouden vereisen. Deze termijn zal ons de mogelijkheid geven om onze wettelijke verplichtingen na te komen, voorschriften te doen naleven, geschillen op te lossen, beveiliging te handhaven, fraude of misbruiken te voorkomen, e.d.m.

2.7. Rechten van betrokkenen

Wij zullen de uitoefening van de volgende rechten aan de natuurlijke persoon faciliteren:
 • recht op inzage in zijn persoonsgegevens
 • recht op rechtzetting van zijn onjuiste persoonsgegevens
 • recht op wissen van zijn persoonsgegevens
 • recht op beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens
 • recht op overdraagbaarheid van zijn gegevens
 • recht op bezwaar tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming.
Bovendien heeft de betrokkene op elk ogenblik het recht de door hem gegeven toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens in te trekken. Dergelijke intrekking kan echter geen afbreuk doen aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking daarvan.
Hiertoe kan de betrokkene haar verzoek per e-mail overmaken aan ons op het e-mailadres .

Wij zullen onverwijld en in elk geval binnen een maand reageren op het verzoek van de klant.

2.8. Slotbepalingen

Indien de betrokkene van oordeel zou zijn dat de verwerking van haar persoonsgegevens een inbreuk uitmaakt op de bepalingen van de GDPR kan zij hieromtrent een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om deze Privacy Policy te allen tijde te wijzigen, zonder dat hiervoor enige voorafgaande verwittiging dient te gebeuren.
We use some necessary functional cookies to make the site work as described in our cookie policy. By clicking ″accept″ you agree to this, if you refuse this site will close automatically.